Communique on the Baltic-Black Sea Forum

Baltic-Black Sea Forum: Common History and Contemporary Challenges
November 12, 2015, Kyiv
Communique

NGO “International Initiative to Support Ukraine” in alliance with the foundation “Baltic-Black Sea Security Confederation” (Lithuania) and the political party “Republican Platform” (Ukraine) has held the International forum on November 12, 2015 in Kiev, Ukraine, which was dedicated to the Baltic-Black Sea community of nations and current challenges to their security.

The following issues have been discussed at the Forum:
– common history of resistance by the nations which for centuries have undergone and continue to be exposed to the Russian imperial threat and which have freed from the imperial Russian-Soviet imperialist yoke, namely Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Belarus, Ukraine, Moldova, Georgia, and some other countries.

– Contemporary “hybrid” threats to the security of nations and states of the Baltic-Black Sea area and mechanisms of their joint resistance to these threats;

– Restoration and development of cooperation in the spheres of energy, trade, information, culture and security between modern Lithuania, Ukraine and Poland, as well as other countries located in the area from the Baltic to the Black Sea.

The Participants of the International Forum have come to the conclusions that:

1. The political forces and social movements of the Baltic-Black Sea area need to be consolidated under Russian aggression in Ukraine and in terms of other threats from the Russian Federation to the security of other states within the area.

2. It is necessary to create the “Baltic-Black Sea Community”- the information and cultural as well as security and economic community of nations and states.

3. International experience in the creation of coalitions between nations and countries should be generalized and used for the sustainable development of the Baltic-Black Sea Community.

4. It is advisable to enhance the activities of the Inter-parliamentary Assembly of Poland, Lithuania and Ukraine and to establish within it a permanent body, the Secretariat, whose mission will be to promote international cooperation between political forces and public organizations as well as to organize and implement actions and events aimed at integration of the nations and states of the area.

5. The cooperation between the existing mass media, information publications, agencies and think tanks as well as creation of new ones is very important to develop and spread ideas of the Baltic-Black Sea Community among the public, public authorities, local governments, and civil society institutions.

The Forum participants supported the proposal to hold an international congress of the involved public and political forces of the Baltic-Black Sea area in March 2016, to develop a mechanism for the institutionalization of Baltic-Black Sea Community.

 

Балто-Чорноморський форум: історична спільність та сучасні виклики
12 листопада 2015 року, м.Київ
Комюніке

Громадська організація «Міжнародна ініціатива з підтримки України» спільно із фундацією «Балто-Чорноморська Безпекова Конфедерація» (Литва) та політичною партією «Республіканська платформа» провели у м. Києві 12.11.2015 міжнародний форум, присвячений Балто-Чорноморській спільності націй та сучасним викликам їх безпеці. На Форумі обговорювалися зокрема:

– Історична спільність  в протистоянні російській імперській загрозі, яку  зазнавали протягом століть і продовжують зазнавати нації, які вивільнились від імперського російсько-радянського  імперіалістичного ярма, а саме: Фінляндія, Естонія,  Латвія, Литва, Польща, Білорусь, Україна, Молдова, Грузія та інші.

– Сучасні «гібридні» загрози безпеці націй та держав Балто-Чорноморського простору та механізми спільного протистояння їм; та

– Відновлення та розвиток енергетичного, торговельного, інформаційно-культурного та безпекового співробітництва сучасних Литви, України та Польщі, а також інших держав на просторі від Балтійського до Чорного морів.

Учасники Міжнародного Форуму дійшли висновків щодо:

1. Необхідності консолідації політичних сил та громадських рухів країн Балто-Чорноморського простору в умовах російської агресії в Україні та загроз безпеці інших держав простору з боку Російської Федерації.

2. Доцільності створення інформаційно-культурної, безпекової та економічної співдружності націй та держав – «Балто-Чорноморської Співдружності».

3. Необхідності узагальнення міжнародного досвіду створення об’єднань націй та держав та його використання для забезпечення сталого розвитку Балто-Чорноморської Співдружності.

4. Доцільності активізації діяльності Міжпарламентської асамблеї Польщі, Литви та України та створення при ній постійно діючого органу – Секретаріату, з покладенням на нього задач сприяння міжнародному співробітництву політичних сил і громадських організацій, та організації і проведення заходів  спрямованих на інтеграцію націй та держав регіону.

5. Важливості співпраці існуючих та створення нових засобів масової комунікації, інформаційних видань, агенцій та аналітичних центрів з метою створення  та поширення ідей Балто-Чорноморської Співдружності серед громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, інститутів громадського суспільства, тощо.

Присутні на заході підтримали проведення міжнародного конгресу зацікавлених громадських і політичних сил Балто-Чорноморського  простору  у березні 2016 року з метою розробки механізму  інституалізації Балто-Чорноморської Співдружності.